Oferta

W zależności od charakteru Państwa zadania inwestycyjnego oferujemy następujące technologie z zakresu zabezpieczenia wykopu, wzmocnienia podłoża gruntowego, posadowienia obiektów budowlanych jak również stabilizacji fundamentów i skarp.

Ściany szczelinowe- stanowią żelbetową konstrukcje formowaną w gruncie za pomocą chwytaka o szerokości od 400 do 1 200mm.  Stateczność wydrążonej szczeliny jest zapewniana specjalną zawiesiną o właściwościach tiksotropowych, która jest sukcesywnie podczas wykonywanych prac zastępowana betonem, po uprzednim osadzeniu zbrojenia koszowego. Ściany szczelinowe są wykorzystywane w obiektach budowlanych stanowiąc jednocześnie szczelne zabezpieczenie wykopu jak i docelową konstrukcję ścian zewnętrznych obiektu. Do realizacji ścian szczelinowy wykorzystujemy głębiarkę hydrauliczną Bauer MC32 wraz z urządzeniami peryferyjnymi i dźwigiem budowlanym Sennebogen HD.

 

Ściany berlińskie- stanowią ekonomiczne rozwiązanie w zakresie zabezpieczenia wykopu o głębokości do ok.5m, przy wykorzystaniu pali oraz wypełnienia w postaci opinki drewnianej. Rozwiązanie to może być dodatkowo wykorzystane jako zewnętrzny szalunek tracony dla podziemnej części ścian zewnętrznych budynku. Do realizacji ścian berlińskich wykorzystujemy palownicę Bauer BG20H wraz z zestawem pomp iniekcyjnych.

 

Ścianki szczelne z grodzic- stanowią trwałe lub tymczasowe zabezpieczenie wykopu tworzone poprzez wbudowywanie w grunt walcowanych profili stalowych (tak zwanych larsenów) lub elementów winylowych, przy użyciu palownicy RTG R16T. W zależności od sposobu pogrążania ścianek szczelnych, wyróżnia się grodzice wbijane, wwibrowywane lub wciskane. Z uwagi na coraz bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące drgań i hałasu, obecnie na rynku dominują rozwiązania oparte na wwibrowywaniu lub wciskaniu profili larsena. Szybkość realizacji prac oraz niskie koszty w porównaniu do innych technologii zabezpieczających wykop, powodują w przypadku możliwości odzyskania profili po spełnieniu czasowej funkcji zabezpieczenia wykopu, że ścianki szczelne są często najbardziej optymalnym rozwiązaniem na budowie. Zaletą ścianek szczelnych jest również bark konieczności oczekiwania na technologiczne uzyskanie wymaganych parametrów wytrzymałościowych materiału użytego do zabezpieczenia wykopu. W praktyce po wbudowaniu ścianki można niezwłocznie przystąpić do zasadniczych robót ziemnych.

 

Palisady – CFA lub VDW- tworzą one rozwiązanie w zakresie zabezpieczenia głębokich wykopów, przy wykorzystaniu technologii pali zbrojonych CFA, VDW lub mikropali iniekcyjnych, umożliwiających utwierdzenie zabezpieczenia wykopu w podłożu skalnym, przy użyciu wiertnicy Comacchio MC 8. W warunkach ograniczonego występowania wody gruntowej, palisady mogą być wykorzystane jako integralny element dla podziemnej części ścian zewnętrznych budynku. Palisady znajdują zastosowanie szczególnie w obszarach silnie zurbanizowanych, gdzie hałas, emisja spali oraz generowane przy pracach drgania, nie są zjawiskami pożądanymi.

 

Przesłony gruntowe-  podobnie jak ściany szczelinowe stanowią one żelbetową konstrukcje formowaną w gruncie za pomocą chwytaka o szerokości od 400 do 1 200mm.  Z uwagi na fakt, że przesłony nie podlegają odkopaniu, zazwyczaj nie stosuje się przy ich realizacji zbrojenia, a za docelowe wypełnienie służy uszczelniający materiał odporny na zjawiska reologiczne. Przesłony gruntowe są wykorzystywane w obiektach budowlanych jako zabezpieczenie wykopu przed napływem wody gruntowej, jako szczelne membrany pionowe w osadnikach, a także przy realizacji wałów przeciwpowodziowych.

 

Kolumny przemieszczeniowe SDP- umożliwiają one w określonych warunkach gruntowych, wzmocnienie podłoża gruntowego, przy użyciu specjalnej głowicy zamontowanej na palownicy Bauer BG20H. Dobór średnicy, długość oraz rozstaw kolumn jest precyzyjnie dobierany na etapie projektowania wzmocnienia podłoża gruntowego. Kolumny przemieszczeniowe SDP gwarantują wysoką wydajność oraz brak konieczności utylizacji urobku z wiercenia.

 

Kolumny betonowe CFA- umożliwiają w praktycznie każdych warunkach, wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego. Określenie parametrów kolumn, w tym także rodzaju wbudowanego betonu, gwarantuje wzmocnienie podłoża gruntowego także o właściwościach korozyjnych. Kolumny betonowe CFA  stosuje się powszechnie pod budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe, a także komunikacyjne.

 

Kolumny DSM- stanowią rozwiązanie polegające na formowaniu kolumny cementogruntowej będącej mieszaniną zaczynu cementowego i gruntu rodzimego o odpowiednich dla technologii właściwościach. Uzyskane parametry wytrzymałościowe cementogruntu stanowią często ekonomiczna alternatywę dla kolumn betonowych. Do realizacji kolumn DSM stosuje się mieszadło z dyszami podającymi zaczyn cementowy, które jest zainstalowane na palownicy Bauer BG20H.

 

Żelbetowe pale CFA- obecnie są one najbardziej popularną technologią stosowaną w wykonawstwie specjalistycznych robót fundamentowych. Rozpiętość średnic od 350 do 1 200 mm, umożliwia wykonanie palowania pod praktycznie każdy obiekt inżynierski, gwarantując przeniesienie na podłoże gruntowe projektowanych obciążeń. Żelbetowe pale CFA stosuje się powszechnie pod wszelkiego rodzaju obiekty inżynierskie. Do realizacji pali CFA stosujemy wydajne palownice Bauer BG20H, RTG R16T oraz Comacchio MC 8.

 

Żelbetowe pale przemieszczeniowe SDP- umożliwiają w określonych warunkach gruntowych, wykonanie fundamentów pośrednich pod obiekty inżynierskie. Dzięki zjawisku dogęszczenia gruntu w obszarze pobocznicy pala, można dokonać optymalizacji projektowej w porównaniu do innych typów pali. Żelbetowe pale przemieszczeniowe SDP są stosowane przy realizacji różnorodnych obiektów inżynierskich, szczególnie w przypadku występowania ograniczonych wymiarów oczepów fundamentowych.

 

Barety fundamentowe -stanowią one rozwiązanie fundamentu będącego pojedynczą sekcją ściany szczelinowej o kształcie prostokątnym lub T-owym, umożliwiającego przeniesienie znacznych obciążeń na podłoże gruntowe, w przypadku gdy zastosowanie pali jest rozwiązaniem niewystarczającym z uwagi na ich nośność. Barety fundamentowe realizowane są przy użyciu sprzętu do ścian szczelinowych, najczęściej stosowane są jako fundamenty pod przyczółki i podpory mostowe. Do realizacji baret fundamentowych stosujemy sprzęt przewidziany do wykonywania ścian szczelinowych.

 

Iniekcje niskociśnieniowe- wykonywane na bazie zaczynu cementowego, tworzą skuteczną technologię w zakresie poprawy parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego. Idea iniekcji niskociśnieniowych sprowadza się do pertyfikacji gruntu w jego objętości, bez wyraźnie zaznaczonych kolumn. Sprzęt, którym dysponujemy do wykonywania prac w tej technologii oparty jest na wiertarkach górniczych firmy Moj, charakteryzując się kompaktowymi wymiarami przez co iniekcje niskociśnieniowe są rekomendowane zwłaszcza przy pracy w ograniczonej przestrzeni (np. w pomieszczeniach piwnicznych).

 

Iniekcje wysokociśnieniowe typu jet-grouting- tworzą cementowe kolumny o średnicy do 1 200 mm, umożliwiając tym samym oprócz klasycznego wzmocnienia gruntu także podbicie istniejących fundamentów, w sytuacji gdy w sąsiedztwie realizowany jest wykop o rzędnej dna poniżej spodu istniejącego fundamentu. Dzięki użyciu pomp wysokociśnieniowych zaczyn cementowy wydostający się z dysz narzędzia wiercącego ścina powierzchnię gruntu i miesza go doprowadzając w konsekwencji do uformowania kolumny. Proces realizacji kolumny jest sterowany komputerowo poprzez dobór parametrów ciśnienia zaczynu cementowego i czasu podnoszenia narzędzia w trakcie tworzenia kolumny.

 

Kotwy i gwoździe gruntowe- technologia ta znajduje szerokie zastosowanie w pracach związanych ze stabilizacją skarp i zboczy, a także jako elementy zapewniające stateczność ścianom szczelinowym, ścianom z grodzic i palisadom. Nasza wiertnica Comachio MC8 służąca do wykonywania tego typu prac, posiada podwozie oscylacyjne dzięki któremu możliwe jest prowadzenie prac budowlanych z platformy roboczej o zróżnicowanym nachyleniu. Szeroka gama osprzętu do wiertnicy pozwala nam na wykonywanie kotew i gwoździ w różnych systemach wiertniczych, jak również kotew tymczasowych i trwałych.

Każda z wyżej wymienionych technologii jest przez nas wsparta projektem wykonawczym, a realizacja robót zostaje potwierdzona w dokumentacji powykonawczej przez uprawnione osoby.

By zapoznać się ze szczegółową ofertą prac geotechnicznych prosimy o kontakt bezpośrednio z naszym biurem pod adresem biuro@geotechnika.net

Zachęcamy również do obserwowania naszego profilu społecznościowego In

tam znajduje się więcej informacji o naszych dotychczasowych oraz nadchodzących projektach.